Products Development

บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

"สำหรับกิจการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือชิ้นส่วนใหม่ หรือต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งเรื่อง ความคงทน น้ำหนัก คุณภาพ ต้นทุน และความปลอดภัย เป็นต้น"
"เหมาะกับ กิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์/จักรยานยนต์/เครื่องจักร กิจการผลิตหุ่นยนต์ กิจการผลิตจักรยาน หรือ กิจการผลิตอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถแข่งขันได้"
"สำหรับกิจการที่ไม่มีวิศวกรออกแบบ หรือขาดวิศวกรออกแบบที่เชี่ยวชาญ"

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นบริการ ออกแบบ คำนวณ และควบคุมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
       -ความปลอดภัยสูงขึ้น
        -อายุการใช้งานที่มากขึ้น หรือกำหนดอายุได้
        -ความแข็งแรงสูงขึ้น
        -สามารถควบคุมการเสียรูปเมื่อรับแรงได้
        -สามารถรับแรงแบบพลวัต (dynamic) ได้
        -ควบคุมการสั่นสะเทือนได้
        -น้ำหนักที่น้อยลง
        -รองรับ composite material ชนิดใหม่ๆได้
        -ต้นทุนต่ำลง
        -การทำงาน (function) ตอบสนองต่อผู้ใช้มากขึ้น
        -ต้องการลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิต
วัตถุประสงค์โครงการนั้น จะขึ้นอยู่ความต้องการ และข้อจำกัดของกิจการแต่ละราย ซึ่งแตกต่างกัน โดย AHR Robotics จะนำวัตถุประสงค์โครงการทั้งหมดมาสร้าง "ความต้องการที่กำหนด" ซึ่งใช้เป็นกรอบข้อกำหนดหลัก สำหรับการออกแบบ คำนวณ และควบคุมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และบริการนี้สามารถทำงานร่วมกับ designer (ออกแบบผลิตภัณฑ์) สำหรับกรณีที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และมีฟังก์ชั่นการทำงานครบตามที่ต้องการได้
รูปแสดงรายละเอียด"ความต้องการที่กำหนด"

"FEA Working flow chart แสดงกระบวนการคำนวณโดยการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกันด้วยคอมพิวเตอร์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานจริง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นเป็นไปตามความต้องการที่กำหนด"
รูปแสดง FEA Working flow chart

"ไม่ใช่แค่ออกแบบและคำนวณ แต่รวมถึงความรับผิดชอบ และการดูแลจนแล้วเสร็จ"

ระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า (รุ่น1) การติดตั้ง และทดสอบ
"บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ครอบคลุมถึงการออกแบบ คำนวณ และการควบคุมการผลิต จนถึงติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำงานได้สมบูรณ์"

...สนใจ บริการ