Mechanical Design Services

บริการ เอาท์ซอร์ซออกแบบเครื่องกล


"สำหรับกิจการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ที่ต้องการผลิตแบบจำนวนมาก และต้องคำนึงถึงสมรรถนะ,ความคงทน และความปลอดภัยเป็นสำคัญ"
"สำหรับกิจการที่ไม่มีวิศวกรออกแบบ หรือขาดวิศวกรออกแบบที่เชี่ยวชาญ"

เอาท์ซอร์ซออกแบบเครื่องกล เป็นบริการ ออกแบบ คำนวณชิ้นงาน ทั้งชิ้นส่วนเดี่ยว (Parts) หรือชิ้นงานประกอบ (Assembly) หรือ กลไก (Mechanism) สำหรับเป็นส่วนประกอบ หรือ อุปกรณ์เสริมของเครื่องจักร หุ่นยนต์ รถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน หรือระบบ​ทางกล,ชิ้นส่วนทางกลอื่นๆ​ ที่ผลิตแบบจำนวนมาก และต้องคำนึงถึงสมรรถนะ,ความคงทนและความปลอดภัย เป็นต้น โดยผู้ว่าจ้างได้กำห​นด​จุดประสงค์หลักของการออกแบบ เช่น
-ต้องการผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนใหม่ ตามความต้องการ
-ต้องการเพิ่มความทนทาน หรือต้องการประเมินอายุของชิ้นงานได้
-ต้องการเพิ่มสมรรถนะการเคลื่อนที่ หรือการรับ load 
-ต้องการชิ้นงานที่เบาและแข็งแรงขึ้น
-ต้องการใช้วัสดุให้น้อยลง
-ต้องการลดความยุ่งยากซับซ้อนของกระบวนการผลิต 
-ต้องการให้ทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ
-ต้องการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม 
-อื่นๆ

"ไม่ใช่แค่ออกแบบ แต่รวมถึงความรับผิดชอบ และการดูแลจนแล้วเสร็จ"
ระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า (รุ่น1) การติดตั้ง และทดสอบ

บริการ เอาท์ซอร์ซออกแบบเครื่องกล / Mechanical Design Services ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน​

1.ทำแบบ 3D เบื้องต้น (3D concept parts ซึ่งเป็นแบบที่สัมพันธ์ และทำงานร่วมกับชิ้นส่วน/ส่วนประกอบอื่นได้

2.Statics & Dynamics (Kinematic / Kinetic) Design เป็นการแยกแยะปัญหาว่าเป็น Statics หรือ Dynamics และคำนวณเพื่อหาความเร็ว ความเร่งทั้งเชิงเส้น และเชิงมุม และคำนวณหา force ,torque , impact force หรือ enforced displacement เป็นต้น เพื่อ​เตรียม​ใว้สำหรับ​การทำงาน​ในขั้นต่อไป​ 

3.Stress Analysis เป็นกระบวนการคำนวณเพื่อหาความเสียหายของชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Statics และ Dynamics รวมถึงวิเคราะห์ความเสียหาย และการปรับแบบเพื่อควบคุมความเสียหาย
-คำนวณชิ้นงานที่รับ load แบบ Statics เช่น force หรือ torque คงที่ เป็นต้น
-คำนวณชิ้นงานที่รับ load แบบ Dynamics เช่น แรง force หรือ torque  ที่แปรผันตามเวลา เป็นต้น
-คำนวณ Fatigue Analysis เพื่อประเมินอายุของชิ้นงานเป็น ชั่วโมง(จำนวนรอบทำงาน) เมื่อต้องรับ load แบบหลากหลายตำแหน่ง และ load หลายทิศทาง และ load ซ้ำ กลับไปกลับมา(cyclic load) ตามจำนวนรอบทำงาน 
-คำนวณ Natural Frequency เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นพ้อง 
  -คำนวณ Dynamic analysis อื่นๆที่จำเป็น 

กระบวนการนี้อาจทำซ้ำๆ ไปมาเพื่อปรับแบบ 3D เบื้องต้น ของชิ้นส่วนและกลไกให้เป็น​ไป​ตามจุดประสงค์หลักของการออกแบบ 

4.กระบวนการคำนวณเพื่อเลือกอุปกรณ์สำเร็จรูป 
เช่น การเลือก Harmonic gear (ตัวอย่าง​) 
-คำนวณอายุการใช้งาน ของ wave generator และ flex spline การคำนวณ average load torque และ radial load เป็นต้น เพื่อหาคำตอบว่าHarmonic gear ที่จะใช้นั้นจะมีอายุตามที่ต้องการหรือไม่
-การออกแบบชิ้นส่วนสำหรับติดตั้ง  Harmonic gear กับส่วนประกอบ​อื่น เป็นต้น 

เช่น AC Servo Motor (ตัวอย่าง​)
-คำนวน Max torque ,Rate torque และ negative torque เป็นต้น เพื่อเลือกขนาด motor และนำค่าที่ได้ไปคำนวณด้านอื่น

เป็นกระบวนคำนวนเพื่อเลือกอุปกรณ์สำเร็จรูปอย่างถูกต้องตามแนวทางของผู้ผลิต​ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์สำเร็จรูปนั้น จะมีอายุใช้งานเป็นไปตามที่ผู้ผลิตระบุใว้ได้​จริง หรือสามารถ​ประเมินอายุใช้งานจริงได้
ผลงาน
5.กระบวนการเลือก Material เป็น​การเลือกวัสดุ​ และกระบวนการทางความร้อน(Heat treatment) ให้เป็น​ไปตามคุณ​สมบัติ​ทางกล (mechanical properties) ที่ได้​จากผลของ Stress Analysis และ​รวมถึง​​ชิ้นส่วน​กึ่งสำเร็จรูป​อื่นๆ เช่น Aluminium profile เป็น​ต้น​

6.Parts & Assembly กระบวนการ​ทำแบบ Parts และ Assembly ที่สำเร็จ และนำมาทำ draft ซึ่ง​มีการกำหนดขนาด Surface Roughness และ Tolerance เพื่อควบคุม​คุณ​ภาพ​การผลิตให้​ได้ชิ้นงานตรงตามที่ต้องการ 

7.Bill of Materials (BOM) สำหรับสั่ง​ซื้อ และสั่งผลิต​ ทั้งชิ้นงานสั่งผลิต​ และอุปกรณ์​สำเร็จรูป​ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงแบบสำหรับประกอบ(ถ้ามี)​

8.ติดตาม แก้ไขปัญหา​(ถ้ามี)​ เพื่อให้งานออกแบบนั้นสามารถ​ทำงานได้จริง และเป็นไปตามจุดประสงค์หลักของการออกแบบ ที่ได้กำห​นด​ใว้
ผลงาน
"บริการ เอาท์ซอร์ซออกแบบเครื่องกล / Mechanical Design Services ครอบคลุมถึงการออกแบบ คำนวณ และการควบคุมการผลิต จนถึงติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ(ถ้ามี) เพื่อให้ได้ระบบที่ทำงานได้สมบูรณ์"

ซึ่งถ้าลูกค้าต้องการให้สร้างเครื่องจักร หุ่นยนต์ หรือระบบทางกลอื่นๆ แนะนำบริการ
พัฒนาหุ่นยนต์ / Robot Development Services