Mechanical Design Services

บริการ เอาท์ซอร์ซออกแบบเครื่องกล


"สำหรับกิจการที่ไม่มีวิศวกรออกแบบ หรือขาดวิศวกรออกแบบที่เชี่ยวชาญ"

เอาท์ซอร์ซออกแบบเครื่องกล เป็นบริการ ออกแบบ คำนวณชิ้นงาน ทั้งชิ้นส่วนเดี่ยว (Parts) หรือชิ้นงานประกอบ (Assembly) หรือ กลไก (Mechanism) สำหรับเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร หุ่นยนต์ รถยนต์ หรือระบบ​ทางกลอื่นๆ​ เป็นต้น โดยผู้ว่าจ้างได้กำห​นด​จุดประสงค์หลักของการออกแบบ เช่น
-ต้องการเพิ่มความทนทาน หรือต้องการประเมินอายุของชิ้นงานได้
-ต้องการเพิ่มสมรรถนะการเคลื่อนที่ หรือการรับ load 
-ต้องการชิ้นงานเบาและแข็งแรงขึ้น
-ต้องการใช้วัสดุให้น้อยลง
-ต้องการลดความยุ่งยากซับซ้อนของกระบวนการผลิต 
-ต้องการให้ทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ
-ต้องการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม 
-อื่นๆ

"ไม่ใช่แค่ออกแบบ แต่รวมถึงความรับผิดชอบ และการดูแลจนแล้วเสร็จ"
ระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า (รุ่น1) การติดตั้ง และทดสอบ

บริการ เอาท์ซอร์ซออกแบบเครื่องกล / Mechanical Design Services ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน​

1.ทำแบบ 3D เบื้องต้น (3D concept parts ซึ่งเป็นแบบที่สัมพันธ์ และทำงานร่วมกับชิ้นส่วน/ส่วนประกอบอื่นได้

2.Statics & Dynamics (Kinematic / Kinetic) Design เป็นการแยกแยะปัญหาว่าเป็น Statics หรือ Dynamics และคำนวณเพื่อหาความเร็ว ความเร่งทั้งเชิงเส้น และเชิงมุม และคำนวณหา force ,torque , impact force หรือ enforced displacement เป็นต้น เพื่อ​เตรียม​ใว้สำหรับ​การทำงาน​ในขั้นต่อไป​ 

3.Stress Analysis เป็นกระบวนการคำนวณเพื่อหาความเสียหายของชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Statics และ Dynamics รวมถึงวิเคราะห์ความเสียหาย และการปรับแบบเพื่อควบคุมความเสียหาย
-คำนวณชิ้นงานที่รับ load แบบ Statics เช่น force หรือ torque คงที่ เป็นต้น
-คำนวณชิ้นงานที่รับ load แบบ Dynamics เช่น แรง force หรือ torque  ที่แปรผันตามเวลา เป็นต้น
-คำนวณ Fatigue Analysis เพื่อประเมินอายุของชิ้นงานเป็น ชั่วโมง(จำนวนรอบทำงาน) เมื่อต้องรับ load แบบหลากหลายตำแหน่ง และ load หลายทิศทาง และ load ซ้ำ กลับไปกลับมา(cyclic load) ตามจำนวนรอบทำงาน 
-คำนวณ Natural Frequency เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นพ้อง 
  -คำนวณ Dynamic analysis อื่นๆที่จำเป็น 

กระบวนการนี้อาจทำซ้ำๆ ไปมาเพื่อปรับแบบ 3D เบื้องต้น ของชิ้นส่วนและกลไกให้เป็น​ไป​ตามจุดประสงค์หลักของการออกแบบ 

4.กระบวนการคำนวณเพื่อเลือกอุปกรณ์สำเร็จรูป 
เช่น การเลือก Harmonic gear (ตัวอย่าง​) 
-คำนวณอายุการใช้งาน ของ wave generator และ flex spline การคำนวณ average load torque และ radial load เป็นต้น เพื่อหาคำตอบว่าHarmonic gear ที่จะใช้นั้นจะมีอายุตามที่ต้องการหรือไม่
-การออกแบบชิ้นส่วนสำหรับติดตั้ง  Harmonic gear กับส่วนประกอบ​อื่น เป็นต้น 

เช่น AC Servo Motor (ตัวอย่าง​)
-คำนวน Max torque ,Rate torque และ negative torque เป็นต้น เพื่อเลือกขนาด motor และนำค่าที่ได้ไปคำนวณด้านอื่น

เป็นกระบวนคำนวนเพื่อเลือกอุปกรณ์สำเร็จรูปอย่างถูกต้องตามแนวทางของผู้ผลิต​ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์สำเร็จรูปนั้น จะมีอายุใช้งานเป็นไปตามที่ผู้ผลิตระบุใว้ได้​จริง หรือสามารถ​ประเมินอายุใช้งานจริงได้
ผลงาน
5.กระบวนการเลือก Material เป็น​การเลือกวัสดุ​ และกระบวนการทางความร้อน(Heat treatment) ให้เป็น​ไปตามคุณ​สมบัติ​ทางกล (mechanical properties) ที่ได้​จากผลของ Stress Analysis และ​รวมถึง​​ชิ้นส่วน​กึ่งสำเร็จรูป​อื่นๆ เช่น Aluminium profile เป็น​ต้น​

6.Parts & Assembly กระบวนการ​ทำแบบ Parts และ Assembly ที่สำเร็จ และนำมาทำ draft ซึ่ง​มีการกำหนดขนาด Surface Roughness และ Tolerance เพื่อควบคุม​คุณ​ภาพ​การผลิตให้​ได้ชิ้นงานตรงตามที่ต้องการ 

7.Bill of Materials (BOM) สำหรับสั่ง​ซื้อ และสั่งผลิต​ ทั้งชิ้นงานสั่งผลิต​ และอุปกรณ์​สำเร็จรูป​ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงแบบสำหรับประกอบ(ถ้ามี)​

8.ติดตาม แก้ไขปัญหา​(ถ้ามี)​ เพื่อให้งานออกแบบนั้นสามารถ​ทำงานได้จริง และเป็นไปตามจุดประสงค์หลักของการออกแบบ ที่ได้กำห​นด​ใว้
ผลงาน
"บริการ เอาท์ซอร์ซออกแบบเครื่องกล / Mechanical Design Services ครอบคลุมถึงการออกแบบ คำนวณ และการควบคุมการผลิต จนถึงติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ(ถ้ามี) เพื่อให้ได้ระบบที่ทำงานได้สมบูรณ์"

ซึ่งถ้าลูกค้าต้องการให้สร้างเครื่องจักร หุ่นยนต์ หรือระบบทางกลอื่นๆ แนะนำบริการ
พัฒนาหุ่นยนต์ / Robot Development Services