Robot Development Service

บริการ พัฒนาหุ่นยนต์

"สำหรับกิจการ หรือ นักวิจัยที่ต้องการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้เอง หรือจำหน่าย หรืองานวิจัย เราสามารถพัฒนาหุ่นยนต์จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ตามต้องการ"

ประกอบด้วย

1.Industrial Robot Development

บริการ: พัฒนาหุ่นยนต์ เป็นบริการออกแบบหุ่นยนต์ และผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (industrial robots) สำหรับงานผลิต/ประกอบ/หยิบจับ ที่เฉพาะเจาะจง หรือตามความต้องการ (กรณีที่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาตรฐานทั่วไปไม่รองรับ หรือไม่สามารถทำงานได้ตามต้องการ) เช่น การพัฒนาหุ่นยนต์หยิบและกลับด้านตะกร้า(Basket Handling Robot)
ประกอบระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า (รุ่น2)

ประกอบระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า (รุ่น1)

ทดสอบระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า (รุ่น2)

ทดสอบระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า (รุ่น1)

2.Service Robots Development

บริการพัฒนาหุ่นยนต์ เป็นบริการออกแบบหุ่นยนต์ และผลิตหุ่นยนต์บริการ (service robots) ใน 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่1.Public relation robots 
กลุ่มที่2.Logistic robots
กลุ่มที่3.Defense / Security robots 
กลุ่มที่4.Field robots 
รวม หุ่นยนต์เดิน (walking robot) 
หุ่นยนต์เดิน 
ผลงาน
ผลงาน

3.Prototypes Development

บริการพัฒนาหุ่นยนต์ เป็นบริการออกแบบ และ ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
-ออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบ ทั้งต้นแบบเสมือนจริง และต้นแบบดิจิตอล(แบบ3D Assembly) เพื่อใช้สำหรับการทดสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นต้น
ผลงาน

4.Redesign & Reverse Engineering

บริการพัฒนาหุ่นยนต์ เป็นการบริการศึกษาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้เป็นไปตามความต้องการใหม่
-Redesign กระบวนการศึกษาเพื่อออกแบบ/คำนวนใหม่ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม
-Reverse Engineering กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดีกว่า การติดตั้ง และทดสอบ

ผลงาน
ขั้นตอนการบริการ
1.ขั้นตอนริเริ่มโครงการ
-ศึกษาความต้องการ และความเป็นไปได้ทางเทคนิค
-ร่างแบบ/ทำแบบเบื้องต้นเพื่อแสดงแนวคิดการพัฒนา(Conceptual Design)
-กำหนดขอบเขตการพัฒนา และเงื่อนไขข้อตกลง
-ทำงบประมาณ / รายงาน 
-เขียนโครงการขอทุนต่อหน่วยงานที่ส่งเสริม(ถ้ามี)
-นำเสนอโครงการ 
2.ขั้นตอนออกแบบ / คำนวณ
3.ขั้นตอนผลิต
-ผลิตต้นแบบ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อทดสอบ(ถ้ามี)
-ผลิตชิ้นส่วน และจัดซื้อส่วนประกอบ
-ประกอบ 
-ติดตั้งระบบควบคุม
-ทดสอบการทำงาน
-แก้ไขปัญหา(ถ้ามี)
-ส่งมอบ
4.กระบวนการหลังการขาย
-ติดตามการทำงาน
-แก้ไขปัญหา(ถ้ามี)
-ปรับปรุง หรือปรับรุ่น(Redesign)ให้ทันสมัยขึ้น(เป็นไปตามข้อตกลง)

"บริการ พัฒนาหุ่นยนต์ / Robot Development Service เป็นบริการที่เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนริเริ่มโครงการ จนถึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ถ้าต้องการหุ่นยนต์แบบเฉพาะทุกชนิด ทุกรูปแบบ ติดต่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรี"
position repeatability check